All for Joomla All for Webmasters

BCause ФОНДОВЕ

Фондация BCause управлява няколко дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от индивидуални и корпоративни дарения и се разпределят на конкурсен принцип.

Фондовете на BCause са насочени към дарители с интерес към определено поле и които искат да си сътрудничат с други даряващи за същата цел.

Фондовете на BCause набират средства в различни обществени сфери и чрез тях дарителите могат да достигнат до нуждаещи се физически лица и както опитни, така и новосъздадени граждански организации, под контрола и със стандартите за финансиране на фондация BCause.

Стипендии "Готови за успех"

Стипендиантска програма “Готови за успех” подкрепя отлични ученици в 11 и 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

Водещ критерий е успехът на кандидатите. Подкрепяме младежите, защото имат добри постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни. Допълнително стипендиантите получават подкрепа за старт в кариерата и възможност да се запознаят с водещи работодатели.

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие

Фондът е насочен към организации, които предоставят юридически, прихологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване на жертви на насилие. Жените и техните деца получават сигурност, защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях.

 

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца"

Подкрепяме семейства с деца до 18 години с хронични заболявания и заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести.

Средства се отпускат за покриване на разходи за лечение и рехабилитация на деца - за лекарства, медицински консумативи и изделия, помощни средства (очила, слухови апарати), медицински дейности и терапии в България, за които не се отпускат средства от НЗОК или други програми на МЗ и МТСП и/ли общините.

Фонд "Спорт за деца и възрастни с увреждания"

Фондът е предназначен за организации, които работят с деца и възрастни с увреждания. Подкрепяме проекти на родителски асоциации, пациентски организации или спортни клубове.

Адаптираният спорт за хора с увреждания допринася за физическото развитие, двигателните умения и фината моторика, свързване с природата и околнния свят и социализацията. Така те могат да изявят себе си и да излизат по-често от ограничения свят на домовете си, институциите или специализираните социални услуги. 

Фонд "Ние можем"

Фондът разпределя средства сред организации, които работят с младежи без един или двама родители или от социални институции. Организациите са тези, на които младежите могат да разчитат за помощ за старта на живота си като възрастни, за продължаване на образованието си или за придобиване на професия. 

Дейностите, които подпомагаме, включват усвояване на умения чрез курсове за подходящи професии, шофьорски курсове, умения за работа с новите технологии, както и психологическа и менторска подкрепа за младежите.

Фонд "Нашите родители"

Фондът е насочен към организации, които работят за добруването на хора над 65 години, самотноживеещи и/или болни. Целта е подобряване на здравните и социалните грижи за възрастни хора, както и възможност за социализация и достъп до култура. Проектите могат да включват помощ в домакинството, базисни медицински услуги, посещения или включване в културни събития, общи занимания с млади хора за връзка между поколенията.

Фонд "Опазване на околната среда"

Фондът е предназначен за природзащитни организации. Подкрепяме малки проекти, свързани с опазването на биоразнообразието, както и защитени територии и видове в България. Дейностите могат да включват проучвания, опазване и възстановяване на защитени видове и местообитания, както и работата на спасителни центрове за диви животни.

Search