All for Joomla All for Webmasters

ФОНД ''ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА''

За подкрепа на малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България.

Фонд "Опазване на околната среда"

За подкрепа на малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България.

Фондът е насочен към подкрепа на:

1. Проучване, опазване и възстановяване на защитени видове и местообитания. 

Специален фокус ще бъдат дейности, насочени към опазването на редки и уязвими видове и местообитания, включително в контекста на климатичните промени, както и опазване на природните ресурси (напр. гори, води, въздух) в тяхната взаимовръзка с екосистемите и човека. Подкрепяме дейности на природозащитни организации за теренна работа по проследяване на състоянието на застрашените видове, създаване на учебни полета и начални дейности за реинотродукция и предлагане на мерки за тяхното опазване. Разходите са за експертна работа, пътни, материали.

2. Спасителни центрове за диви животни. 

В България има няколко такива центрове, които лекуват ранени диви животни, пострадали в природата или от човешка дейност. Оздравелите животни се освобождават в дивата природа, но за някои се налага в центровете да се грижат за тях през целия им живот. Понякога такива животни формират двойки и се освобождава тяхното поколение. По този начин спасителните центрове могат да подпомогнат възстановяването на изчезнали или редки видове животни. Нужни са средства за експертна работа на ветеринари, лекарства и консумативи и поддръжка на сградите на „дивите болници“.

3. Поддържане на защитени територии и защитени зони. 

Някои от категориите защитени територии като поддържаните резервати, Натура 2000 зони, изискват специални мерки, за да бъдат опазени. Такива дейности могат да са напр. косене на растителността, изграждане на платформи за гнездене, поддържане на воден режим и др., изследване и ограничаване на други заплахи за защитените територии и зони. Разходите са за експертна работа, наем на оборудване и специализирана техника, пътни.

 

Ако подкрепяте тази кауза, можете да дарите за фонда онлайн, чрез PayPal или по банков път чрез Платформата.бг или да се свържете с нас.

 

12.04.2021

Фондация BCause набира средства за Фонд „Опазване на околната среда“

Кампания по повод Деня на Земята 22 април

Бистри планински езера, безкрайни полета с цветя, морски брегове. Редки планински цветя, ята от прелетни птици… Красота като за картичка. Неизменна част от представата ни за България е нейната природа. И ако природното богатство на страната ни е безспорно, то не така безспорно е нейното опазване.

Съхранението на дивата природа изисква освен гражданска бдителност и професионални действия. Значима част от работата на учените и експертите се осъществява през неправителствените организации. Те обаче получават недостатъчно финансиране и скромна дарителска подкрепа.

По повод  Деня на Земята – 22 април, Фондация BCause приканва любителите и ценителите на природата да подкрепят нейното опазване чрез дарения за Фонд „Опазване на околната среда“.

Повече

Search