All for Joomla All for Webmasters

Становище относно промените в Закона за защита от домашно насилие

На 27 януари 2021 BCause изпрати становище до Министерството на правосъдието, с което изрази подкрепа за проекта за изменение на Закона за защита от домашно насилие. Изхождайки от опита си с провеждане на дарителски кампании за покриване нуждите на организации, подкрепящи жени и деца, пострадали от насилие,  Фондацията намира за необходими предложените от кабинета промени и и изразява надежда, че те ще донесат значима промяна.

Становище на Фондация 'Бикоуз: в помощ на благотворителността' по Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Коментари по законопроекта
Законопроектът, според обявените материали за дискусия "дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи висока икономическа и социална резултативност. Нормативният акт урежда отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и реда, при които социалните предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините, включително мерките за тяхното насърчаване."

Затова за нас е най-важно в него да намерим ясно дефиниране на социалните предприятия и ясно описание на насърчителните мерки.

Позиция на МОН и граждански организации

П О З И Ц И Я

на Министерство на образованието и науката и

граждански организации, работещи в сферите образование, закрила на детето, екология, демокрация, образователна интеграция, гражданско образование, дарителство, във връзка с писмо на МОН № 9105-390 /17.11.2017

След проведена среща между МОН и представители на неправителствените организации, страните се споразумяха, че с писмо, изх. № 9105-390/17.11.2017 г., на Министерството на образованието и науката не се въвежда нов режим на достъп до училищата за представителите на неправителствените организации. Писмото напомня, че изграждането и поддържането на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност между всички работещи с деца и ученици е от изключителна важност за тяхното развитие и за гарантиране на правата им.  

Становище по проект на Закон за социалната икономика

До: Г-ЖА СУЛТАНКА ПЕТРОВА

Заместник-министър на труда и социалната политика, Председател на Междуведомствена работна група по социална икономика

Копие до:

Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“

Членовете на Междуведомствена работна група по социална икономика

ОТНОСНО: Проект на Закон за социалната икономика, предложен за обсъждане в Междуведомствената работна група по социална икономика

Отворено писмо до министъра на образованието относно допускането на НПО в училищата

ДО:        Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

              МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Писмо № 9105-390 /17.11.2017 назаместник-министър Таня Михайлова

Уважаеми господин Министър,

Настояваме да бъде отменено писмо № 9105-390 /17.11.2017 до началниците на РУО „По поводна зачестилите посещения на представители на неправителствени организации в училищата...” на заместник-министъра на образованието Таня Михайлова, с което сеограничава достъпа на граждански организации до училищата с „ цел създаване на безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическо развитие на детето“.

Stand on operation "Development of Social Entrepreneurship" with a budget of BGN 15 million under OP "Human Resources Development"

On August 19, 2016, twenty four organisations dealing with the development of social entrepreneurship in Bulgaria presented to MLSP a stand on "Development of Social Entrepreneurship" with a budget of BGN 15 million under OP "Human Resources Development". The BCause Foundation is one of the initiators of the stand.

The stand points the main problem of allowing municipalities as beneficiaries of the program, which would violate European criteria and challenge the conformity with the law of the scheme as well as the effectiveness of the funds used. There are concerns that the rules of free and fair competition on the market will be violated and unsteady and inefficient market models will be created. Those who support the stand present a proposal for further discussion.

Stand on draft Terms of Application BG05M9OP001-2.005 "Active Engaging"

NGOs that have been working for years on issues related to providing social services to vulnerable groups, social entrepreneurship, and development of policies aimed at social engaging and human rights have prepared a stand on a draft Terms of Application under BG05M9OP001-2.005 Active Engaging, Operational Program Human Resources Development.