All for Joomla All for Webmasters

Становище на Фондация 'Бикоуз: в помощ на благотворителността' по Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Коментари по законопроекта
Законопроектът, според обявените материали за дискусия "дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи висока икономическа и социална резултативност. Нормативният акт урежда отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и реда, при които социалните предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините, включително мерките за тяхното насърчаване."

Затова за нас е най-важно в него да намерим ясно дефиниране на социалните предприятия и ясно описание на насърчителните мерки.


Дефиниране на СП

Фондацията възразява срещу разделянето на класове на предприятията и придаването на по-голяма значимост на едно предприятие пред друго с цел ползване на повече бъдещи права и привилегии. Смятаме, че дефинирането е ограничено до два показателя: брой наети хора и обем на реинвестирана печалба и пречи на предприятия, които имат други средства за постигане на социална промяна да се самоопределят като социални предприятия и да се възползват от възможностите, които този закон би дал.

Предлагаме съкращаване на последното изречение от чл. 5, ал.3 и целите ал. 4 и 5.

Предлагаме ал. 4 да опише общественополезните цели, които СП могат да преследват като предлагаме връзка с полетата, които са вече дефинирани в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 38 ал.1

Предлагаме алинея 5 да опише в основни линии съдържанието и инструментите на бъдещата Методика за оценка на социалната добавена стойност, вместо да ги щрихира в Допълнителни разпоредби.

Като минимум това да включва: определение за социална добавена стойност и индикатори за социален ефект (преки и косвени ползи), например:

- общ размер на разходите за социални дейности/социални цели през годината
- % от облагаемият финансов резултат след данъчно облагане, реинвестирани в социални дейности
- брой наети хора от уязвими групи
- средно възнаграждение на хората от уязвимите групи
- знания и умения, придобити или повишени у хора от уязвими групи
- брой хора, получили друг вид услуги и обем на предоставените услуги
- индикатори за достъп и качество на получени услуги (здравни, социални, образователни, културни и т.н.)
- брой подкрепени хора, намерили заетост на трудовия пазар след интервенцията на социалното предприятие
- екологични индикатори за въздействие като намаляване на въглероден отпечатък, на невъзобновяеми ресурси, рециклиране и пр.
- и други


Насърчителни мерки
Предлагаме отпадането на ограничението на ал. 4 за предприятията от клас А+, предвид предложението за отпадане на разделянето на класове.

Фондация Бикоуз се присъединява към коментарите на Център за нестопанско право, изпратени на 29 май по проектозакона.

 

С уважение,
Елица Баракова
изпълнителен директор


За Фондацията
Фондация "Бикоуз: в помощ на благотворителността" е организация в обществена полза, която от 22 години работи за развитие на устойчив нестопански сектор и силно частно и корпоративно дарителство и социално инвестиране в България. Работим с близо 4000 индивидуални дарители и с много от големите бизнес дарители и социални инвеститори в страната. Ние сме дарителска организация, която ежегодно подкрепя с финансиране повече от 40 други организации, работещи с благотворителни цели в различни сектори: социална работа, здравеопазване, екология. През последните 4 години подкрепяме финансово и чрез обучения/съвети и социални предприемачи, като в програмите ни са минали 64 екипа и близо 100 човека. Средногодишно чрез програмите и услугите си инвестираме над 2 милиона лева и достигаме до десетки хиляди хора.

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search