All for Joomla All for Webmasters

Отворено писмо до министъра на образованието относно допускането на НПО в училищата

ДО:        Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

              МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Писмо № 9105-390 /17.11.2017 назаместник-министър Таня Михайлова

Уважаеми господин Министър,

Настояваме да бъде отменено писмо № 9105-390 /17.11.2017 до началниците на РУО „По поводна зачестилите посещения на представители на неправителствени организации в училищата...” на заместник-министъра на образованието Таня Михайлова, с което сеограничава достъпа на граждански организации до училищата с „ цел създаване на безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическо развитие на детето“.

Гореспоменатото „окръжно“ е недопустимо, тъй като зам-министър Таня Михайлова нарушава основите на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:

  • Чл. 3(2) т.10 Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. Училищата чрез  директорите и учителите имат правото да преценяват своите партньори и са достатъчно компетентни, за да оценят съдържат ли предложенията на гражданските организации добавена стойност за учениците. Припомняме, че политическата и религиозната агитация в училище е забранена.
  • Чл. 3 (2) т. 11. Ангажираност на държавата, общините, юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.В ЗПУО изрично е призната ролята на гражданските организации като партньор в образователния процес и е продължена традицията в българското образование, започнала през Възраждането.Голяма част от политиките (предучилищното образование) и програмите на МОН (механизъм за борба с насилието) са започнали като инициативи на граждански организации. Горепосоченото писмо ограничава достъпа на НПО до училищата.
  • Чл. 5 (1) Основни цели на предучилищното и училищното образование, сред които са: развиване на компетентности на децата, необходими за успешната им реализация и активен граждански живот; за устойчиво развитие, за мотивация за учене през целия живот; за разбиране и прилагане на принципите на правовата държава и човешките права; за придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси и тенденции; за опознаване на националната и европейската идентичност. С методите си и дейностите на работа през последните 27 години гражданските организации доказаха, че работят за постигане на горепосочените цели на училищното образование.
  • Чл. 306-309 в глава Седемнадесет Настоятелства. Горецитираното писмо препятства и дейността на училищните настоятелства, които съгласно ЗПУО се регистрират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съставят връзката между общността, родителите и учителите.

Представители на гражданските организации по места участват в Екипите по обхват за привличане и връщане в училище на деца, инициатива на МОН и МТПС. На много места работници на НПО обикалят рамо до рамо с учители по адреси и подпомагат записването на необхванатите деца. Участието на гражданските организации е доброволно, без заплащане и усърдието им следва да бъде приветствано.

Въвеждането на санкция на МОН за допускане на граждански организации до училищата носи характеристиките натоталитарна система. Основанието, на което се ограничава достъпа на НПО, а именно чл. 219, ал. 2. т.2 - задължението на учителите да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес, е смехотворно. В този контекст горецитираното писмо цели да урони престижа на гражданските организации и да внуши опасност от работа с тях.

Уважаеми господин Министър,

Настояваме за отмяна на писмо № 9105-390 /17.11.2017. През последните повече от две десетилетия българските НПО са доказали своята ефективност и традиционно добрите контакти с училищните власти за подобряване на образователния процес.

С уважение….

Фондация „С.Е.Г.А. –Старт за ефективни граждански алтернативи“

Фондация „Център за приобщаващо образование“

Фондация „Европейски институт“

Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“

Фондация „Саворе“

Дружество на ООН в България

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“

Асоциация на парковете в България

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

СНЦ" Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)

Фондация „Рома-Лом“

Фондация „Младежки клуб – Столипиново“

Асоциация ЛИДЕР – Благоевград

Фондация BCause

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search