All for Joomla All for Webmasters

Становище относно промените в Закона за защита от домашно насилие

На 27 януари 2021 BCause изпрати становище до Министерството на правосъдието, с което изрази подкрепа за проекта за изменение на Закона за защита от домашно насилие. Изхождайки от опита си с провеждане на дарителски кампании за покриване нуждите на организации, подкрепящи жени и деца, пострадали от насилие,  Фондацията намира за необходими предложените от кабинета промени и и изразява надежда, че те ще донесат значима промяна.

Становище на Фондация 'Бикоуз: в помощ на благотворителността' по Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Коментари по законопроекта
Законопроектът, според обявените материали за дискусия "дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи висока икономическа и социална резултативност. Нормативният акт урежда отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и реда, при които социалните предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините, включително мерките за тяхното насърчаване."

Затова за нас е най-важно в него да намерим ясно дефиниране на социалните предприятия и ясно описание на насърчителните мерки.

Позиция на МОН и граждански организации

П О З И Ц И Я

на Министерство на образованието и науката и

граждански организации, работещи в сферите образование, закрила на детето, екология, демокрация, образователна интеграция, гражданско образование, дарителство, във връзка с писмо на МОН № 9105-390 /17.11.2017

След проведена среща между МОН и представители на неправителствените организации, страните се споразумяха, че с писмо, изх. № 9105-390/17.11.2017 г., на Министерството на образованието и науката не се въвежда нов режим на достъп до училищата за представителите на неправителствените организации. Писмото напомня, че изграждането и поддържането на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност между всички работещи с деца и ученици е от изключителна важност за тяхното развитие и за гарантиране на правата им.  

Становище по проект на Закон за социалната икономика

До: Г-ЖА СУЛТАНКА ПЕТРОВА

Заместник-министър на труда и социалната политика, Председател на Междуведомствена работна група по социална икономика

Копие до:

Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“

Членовете на Междуведомствена работна група по социална икономика

ОТНОСНО: Проект на Закон за социалната икономика, предложен за обсъждане в Междуведомствената работна група по социална икономика

Отворено писмо до министъра на образованието относно допускането на НПО в училищата

ДО:        Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

              МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Писмо № 9105-390 /17.11.2017 назаместник-министър Таня Михайлова

Уважаеми господин Министър,

Настояваме да бъде отменено писмо № 9105-390 /17.11.2017 до началниците на РУО „По поводна зачестилите посещения на представители на неправителствени организации в училищата...” на заместник-министъра на образованието Таня Михайлова, с което сеограничава достъпа на граждански организации до училищата с „ цел създаване на безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическо развитие на детето“.

Становище относно Oперация „Развитие на социалното предприемачество“ с бюджет 15 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2)

На 19 август 2016, двадесет и четири организации, които се занимават с развитието на социалното предприемачество в България, внесоха становище в МТСП отновно Oперация „Развитие на социалното предприемачество“ с бюджет 15 млн. лв.по ОП Развитие на човешките ресурси. Фондация "BCause" е един от инициаторите на становището.

В становището се посочва принципният проблем с допускането на общините като бенефициенти на програмата, което би нарушило европейските критерии и би поставило под въпрос както законосъобразността на схемата, така и ефективността на използваните средства. Изразяват се опасения, че ще бъдат нарушени правилата за свободна и лоялна конкуренция на пазара и ще се създадат неустойчиви и неефективни пазарни модели. Подкрепилите становището отправят предложение за допълнителна дискусия.

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Неправителствени организации, които  от години работят по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи, социално предприемачество, развитие на политики, насочени към социално включване и гарантиране на човешки права, изготвиха становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване", Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search